Skip to main content

Statut
FUNDACJI BEZPIECZNI.EU

 
ROZDZIAŁ I
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
 
1. Fundacja BEZPIECZNI.EU zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Roberta Majewskiego, Agnieszkę Majewską oraz Tomasza Przyjemskiego, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Pawła Cieślika, Kancelaria Notarialna, ul. Szosa Lubicka 166F, 87-100 Toruń.
 
§ 2
 
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń.
2. Fundację powołano na czas nieokreślony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 
§ 3
 
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. spraw wewnętrznych.
 
§ 4
 
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą.
2. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych formacji społecznych.
3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.
4. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.
 
 
§ 41
 
Tworzenie jednostek wskazanych w § 4 ust. 1 odbywa się na podstawie uchwały Rady Fundatorów podjętej większością głosów przy obecności wszystkich członków.
 
§5
 
1. Fundacja może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Fundacja może ustanawiać medale, odznaki i tytuły honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, organizacjom, instytucjom zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
 
ROZDZIAŁ II
 
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
 
§ 6
Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze: zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej, bezpieczeństwa, bezpieczeństwa ruchu drogowego, szkoleń pierwszej pomocy i medycznych, ekologii, wykluczenia społecznego, walki z uzależnieniami i współuzależnieniami,  zdrowego życia i odżywiania, ochrony praw zwierząt, podnoszenia kwalifikacji i umiejętności służb mundurowych.
 
§ 6
 
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1)     współpracę w zakresie rozbudowy infrastruktury oraz właściwego zagospodarowania przestrzennego społeczności lokalnych;
2)     realizację zadań publicznych;
3)     kreowanie i nadzór nad realizacją zadań publicznych;
4)     zgłaszanie nowatorskich projektów do instytucji samorządowych;
5)     opiniowanie zamierzeń samorządowych oraz kontrolowanie ich realizacji;
6)     wspieranie lokalnych przedsiębiorców;
7)     inicjowanie działa zmierzających do promocji produktu regionalnego;
8)     wspieranie wszystkich działań powiększających rynek pracy;
9)     wspieranie inicjatyw lokalnych, pomoc w zakresie pozyskiwania środków na działalność;
10)  promocję społeczności lokalnej;
11)  prowadzenie działalności integrującej społeczność miejscową;
12)  prowadzenie szkoleń i konferencji dotyczących integracji europejskiej;
13)  współpracę z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi;
14)  działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i sportu;
15)  działalność w zakresie medycznej, nauka pierwszej pomocy, podnoszenie kwalifikacji ratowników medycznych i zespołów ratunkowych, zabezpieczenia medyczne imprez. Krzewienie wiedzy o pierwszej pomocy;
16)  działalność w zakresie ekologii, ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
17)  działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
18)  kultywowanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
19)  działalność w zakresie rozwoju turystyki kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury;
20)  działalność w zakresie porządku, bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałanie patologiom społecznym;
21)  upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
22)  działalność na rzecz ochrony środowiska;
23)  działalność w zakresie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
24)  działalność w zakresie ekologii i ochrony środowiska, promowanie energii odnawialnej;
25)  działalność w zakresie eliminowania wykluczeń społecznych, a zwłaszcza: osób niepełnosprawnych ruchomo, niepełnosprawnych psychicznie, starszych w podeszłym wieku, bezdomnych, bezrobotnych;
26)  działania w zakresie walki z uzależnieniami i współuzależnieniami, opieka prawna;
27)  działania w zakresie zdrowego życia i odżywiania;
28)  działania w zakresie ochrony praw zwierząt;
29)  działania w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności służb mundurowych, i innych służb ich wpierających;
30)  prowadzenie szkoleń, warsztatów, obozów, zawodów sportowych, organizacja wydarzeń, imprez;
31)  działania w zakresie kształtowania postaw patriotycznych, szerzenie edukacji proobronnej, samoobrona, edukacja strzelecka, strzelectwo sportowe, inscenizacje i rekonstrukcje historyczne.
ROZDZIAŁ III
 
MAJĄTEK FUNDACJI
 
§ 7
 
1.     Majątek założycielski Fundacji stanowi jej Fundusz Założycielski w kwocie 500zł (słownie: pięćset złotych, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 
§ 8
 
1. Środki finansowe Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1)     darowizn, spadków, zapisów,
2)     dotacji i subwencji oraz grantów,
3)     ze zbiórek i imprez publicznych,
4)     z majątku Fundacji,
5)     odpłatnej działalności pożytku publicznego,
6)     grantów i innych funduszy celowych,
7)     dotacji na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań publicznych przez organy administracji publicznej i inne podmioty.
2.   W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd powołuje uchwałę o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia stan czynny spadku przewyższa ewentualne długi spadkowe.
 
§ 9
 
1.     Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego zgodną z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.     Prowadzenie przez Fundację nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego realizowane jest z uwzględnieniem rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu, umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
3.     Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
4.     Nadwyżka przychodów nad kosztami działalności Fundacji przeznaczana jest wyłącznie na działalność pożytku publicznego.
5.     Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną w zakresie:
 
PKD 35.11.Z   WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
PKD 35.12.Z   PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
PKD 35.13.Z   DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ                          
PKD 35.14.Z   HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
PKD 35.21.Z   WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH
PKD 35.22.Z   DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM
PKD 35.23.Z   HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM
PKD 36.00.Z   POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
PKD 37.00.Z   ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
PKD 38.11.Z   ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
PKD 38.21.Z   OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
PKD 38.22.Z   PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
PKD 38.32.Z   ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
PKD 39.00.Z   DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA
                        DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
PKD 41.20.Z   ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I  
                         NIEMIESZKALNYCH
PKD 42.11.Z     ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
PKD 43.22.Z   WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I 
                         KLIMATYZACYJNYCH
PKD 43.29.Z   WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
PKD 49.31.Z   TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI
PKD 49.41.Z   TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
PKD 55.20.Z   OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
PKD 55.30.Z   POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE
PKD 56.10.A   RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
PKD 58.11.Z   WYDAWANIE KSIĄŻEK
PKD 58.14.Z   WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
PKD 60.20.Z   NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
PKD 62.01.Z   DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
PKD 68.10.Z   KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
PKD 68.20.Z   WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
PKD 69.10.Z   DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
PKD 72.19.Z   BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK   
                         PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
PKD 81.30.Z   DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
PKD 82.11.Z   DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
PKD 84.11.Z   KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ
PKD 84.12.Z   KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
PKD 85.51.Z   POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
PKD 85.60.Z   DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
PKD 87.10.Z   POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ
PKD 88.10.Z   POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB   
                         NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PKD 88.91.Z   OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI
PKD 93.13.Z   DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ
PKD 93.19.Z   POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
PKD 95.22.Z   NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU  
                        DOMOWEGO I OGRODNICZEGO
PKD 01.49.Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT
PKD 10.85.Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ
PKD 18.13.Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
PKD 33.14.Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
PKD 47.43.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
PKD 49.41.Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
PKD 49.42.Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
PKD 56.10.B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
PKD 56.21.Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
PKD 59.11.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
PKD 59.12.Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI
PKD 59.14.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW
PKD 59.20.Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
PKD 74.20.Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
PKD 77.11.Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
PKD 77.21.Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO
PKD 77.39.Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
PKD 93.29.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
 
 
6.     Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego w zakresie innym niż określony w statucie, ustalonym uchwałą Rady Fundatorów.
§ 10
 
1.   Dochody, uzyskiwane z majątku Fundacji oraz z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej przeznaczane są w całości na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności i rozwój Fundacji.
2.   Wynagrodzenia kadry, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3.   Zabronione jest:
a)     Udzielane pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do Fundatorów Fundacji, członków organów Fundacji, jej pracowników oraz osób z którymi członkowie władz fundacji oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b)     Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów Fundacji, członków organów Fundacji, lub pracowników Fundacji oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c)     Wykorzystania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów Fundacji, członków organów, lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 
ROZDZIAŁ IV
 
WŁADZE FUNDACJI
 
§ 11
 
1.     Organami Fundacji są:
a)     Rada Fundatorów,
b)     Zarząd Fundacji,
c)     Rada Pracowników Fundacji.
 
§ 12
 
1. W skład Rady Fundatorów wchodzą Fundatorzy.
2. Członkiem Rady Fundatorów może być tylko osoba fizyczna.
3. Spośród składu Rady Fundatorów wybierany jest Przewodniczący Fundacji, który kieruje pracami Rady.
4. Przewodniczący wybierany jest na trzyletnią kadencję, z możliwością przedłużenia na dwie kadencje.
 
§ 13
 
1. Fundatorzy, jako członkowie Rady Fundatorów, są nieodwołalni z tego organu.
2. Członkostwo w Radzie Fundatorów ustaje w przypadku śmierci Fundatora, złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Rady Fundatorów lub w wyniku odwołania przez Radę Fundatorów.
3. Uchwała Rady Fundatorów o odwołaniu członka Rady Fundatorów wymaga jednomyślności pozostałych członków Rady Fundatorów.
4.   Przesłankami odwołania z Rady Fundatorów jest:
1) działanie na szkodę Fundacji,
2) długotrwała niemożność pełnienia funkcji w Radzie Fundatorów ze względu na stan zdrowia lub inną przeszkodę,
3) faktyczne i długotrwałe nieinteresowanie się sprawami Fundacji.
5. W przypadku śmierci Fundatora, zgodnie jego wolą, skład Rady Fundatorów może być uzupełniony o zstępnego zmarłego Fundatora. Rada Fundatorów podejmuje jednomyślnie uchwałę o przyjęciu nowej osoby jako Fundatora.
 
§ 14
 
1.     Do kompetencji Rady Fundatorów należy:
 
1) określanie kierunków i planów działalności statutowej i gospodarczej Fundacji,
2) powoływanie i odwoływanie Członków Zarząd Fundacji,
3) określanie wynagrodzenia Prezesa Fundacji, członków Zarządu lub członków Rady Fundatorów za wykonywanie czynności na rzecz Fundacji,
4) wyrażanie zgody na zawarcie stosunku pracy lub innej umowy z członkami organów Fundacji,
5) podjęcie decyzji o połączeniu Fundacji,
6) podjęcie decyzji w sprawie zmiany Statutu Fundacji, w tym celu Fundacji,
7) podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji oraz powołanie likwidatora Fundacji,
8) zajęcie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd oraz Fundatorów,
9) wskazanie fundacji lub instytucji, na rzecz której zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji Fundacji,
10) podjęcie decyzji w sprawie zakresu odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
 
 
 
§ 15
 
1. Rada Fundatorów podejmuje decyzje w postaci uchwał.
2. Uchwałę można podjąć bez posiedzenia, jeżeli wszyscy Fundatorzy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być podjęte.
 
§ 16
 
1. Posiedzenia Rady Fundatorów odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz do roku i zwoływane są w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wniosek Zarządu lub na wniosek członka Rady Fundatorów przez Przewodniczącego w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. W zawiadomieniu podaje się planowany porządek obrad.
2. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia w terminie określonym w ust. 1, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Warunkiem ważności uchwał jest powiadomienie każdego z Członków Rady Fundatorów o posiedzeniu Rady lub projekcie uchwały przedstawionej w formie pisemnej.
4. Uchwała w sprawie zmiany Statutu wymaga uprzedniego umieszczenia jej w porządku obrad Rady Fundatorów oraz doręczenia propozycji zmian Statutu.
 
§ 17
 
1. Uchwały Rady Fundatorów podejmowane są większością głosów przy obecności wszystkich członków, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. Warunkiem ważności uchwały jest oddanie głosu za jej podjęciem przez przynajmniej jednego z Fundatorów.
2. Uchwała w sprawie zmiany Statutu wymaga jednomyślności Fundatorów.
 
§ 18
 
Umowy pomiędzy Fundacją a Członkami Rady Fundatorów zawiera Zarząd Fundacji lub powołany przez Radę Fundatorów pełnomocnik.
 
§ 19
 
1. W przypadku, gdy Fundator jest członkiem Zarządu Fundacji pełni on funkcję Prezesa Zarządu.
2. W sytuacji, gdy Fundator nie może lub nie chce pełnić funkcji członka Zarządu (Prezesa) podejmuje on decyzję o wyborze Prezesa Fundacji.
 
ZARZĄD FUNDACJI
 
§ 20
 
1.   Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa i Członka Zarządu, powoływanych każdorazowo przez Radę Fundatorów.
2.   Jeżeli w skład Zarządu wchodzi Fundator – obejmuje on stanowisko Prezesa Zarządu.
3.   Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Po upływie kadencji, Rada Fundatorów wybiera nowy skład Zarządu.
4.   Członkowie Zarządu mogą być wielokrotnie powoływani na swoje stanowiska.
5.   Rada Fundatorów ma prawo zmienić skład Zarządu w każdym czasie.
6.   Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7.   Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce prezesa Zarządu Fundacji,
b) utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka Zarządu.
8.   W przypadku niewywiązywania się z obowiązków Członka Zarządu, Rada Fundatorów na wniosek pozostałych Członków Zarządu może odwołać Członka Zarządu, w każdym czasie.
9.   Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pracę na rzecz Fundacji.
 
§ 21
 
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1)     kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
2)     realizacja celów statutowych,
3)     sporządzanie planów pracy i budżetu,
4)     sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
5)     zatrudnianie pracowników i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami,
6)     występowanie z wnioskiem do Rady Fundatorów o wyrażenie zgody w sprawie połączenia z inną Fundacją.
3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 
§ 22
 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Członek Zarządu przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną na adres e-mail zadeklarowany przez członka Zarządu w oświadczeniu pisemnym.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Dla ważności głosowania niezbędny jest udział co najmniej połowy członków Zarządu w tym Prezesa.
 
Rada Pracowników Fundacji
 
§ 23
 
1.   Rada Pracowników Fundacji jest organem konsultacyjno – doradczym złożonym z pracowników Fundacji.
2.   Do zadań Rady Pracowników Fundacji należy w szczególności:
a) opiniowanie programów działania Fundacji,
b) opiniowanie regulaminów proponowanych przez Zarząd,
c) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji,
d) reprezentowanie Fundacji w stosunkach pomiędzy Fundacją a pracownikami.
 
ROZDZIAŁ V
 
SPOSÓB REPREZENTACJI
 
§ 24
 
1. Reprezentować Fundację na zewnątrz może Prezes Zarządu lub reprezentujący Prezesa pełnomocnik.
2. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu lub reprezentujący Prezesa pełnomocnik.
 
ROZDZIAŁ VI
 
ZMIANA STATUTU
 
§ 25
 
Zmiana statutu lub celu Fundacji może nastąpić zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. Zmiana statutu dotycząca celu Fundacji może polegać na poszerzeniu lub uzupełnieniu celu bez naruszenia jego istotnych założeń.
 
ROZDZIAŁ VII
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 26
 
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 
§ 27
 
1.   Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2.   O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra właściwego ds. zdrowia publicznego.
3.   Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundatorów jednogłośnie.
4.   Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji zostaną przekazane na rzecz innych Fundacji działających w Rzeczpospolitej Polskiej o zbliżonych celach.